ผลของอุณหภูมิของน้ำ
ต่อการติดเชื้อไวรัสดวงขาว
ในกุ้งขาวแวนนาไม

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

 

 

การใช้ประโยชน์สาหร่ายไส้ไก่จาก
บ่อเลี้ยงกุ้งเพื่อการบริโภค

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

ผลของอุณหภูมิต่อการกินอาหาร
ของกุ้งขาวแวนนาไม

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

ผลของการแช่กุ้งขาวแวนนาไม
ในถังที่มีสีแตกต่างกันต่อคุณภาพ
สีของกุ้งต้ม

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

ความผิดปกติของกุ้งขาวแวนนาไม
ที่ได้รับอาหารปนเปื้อนเมลามีน

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

โรคตัวพิการและโรคทอร่าในกุ้ง
ขาวแวนนาไมและลักษณะคล้ายกับ
โรคทั้งสองชนิด

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

 

โรคหลังขาวในกุ้งขาวแวนนาไม

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

การเลี้ยงกุ้งร่วมกับสาหร่ายไส้ไก่

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

โรคตับอักเสบในกุ้งขาวแวนนาไม

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

การเพิ่มความเข้มของสีเปลือกและลดปัญหาหัวแตกหลังจากต้มกุ้งขาวแวนนาไม

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

การเพิ่มผลผลิตกุ้งกุลาดำโดยการเลี้ยงเสริมกุ้งขาวแวนนาไม

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

ความสัมพันธ์ ความยาวกับน้ำหนักของกุ้งกุลาดำและกุ้งขาวแวนนาไม

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

การผลิตกุ้งกุลาดำขนาดใหญ่โดยวิธีปล่อยลูกกุ้งเสริมธรรมชาติ

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

โรคไวรัสที่ทำความเสียหายต่อการ
เพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกรามในประเทศไทย
ดูเอกสาร หน้าที่
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16

แนวทางการเลี้ยงกุ้งกุลาดำในอนาคต

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

การเลี้ยงกุ้งกุลาดำร่วมกับ
สาหร่ายไส้ไก่
ดูเอกสาร หน้าที่
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16
แนวทางการผลิตกุ้งขาวแวนนาไม
ดูเอกสาร หน้าที่
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16
การเตรียมบ่อและการเตรียมน้ำ
ดูเอกสาร หน้าที่
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16
การเลี้ยงกุ้งกุลาดำในระบบปิดแบบต่างๆ
ดูเอกสาร หน้าที่
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
โรคที่สำคัญและแนวทางป้องกัน
ดูเอกสาร หน้าที่
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16

การจัดการคุณภาพน้ำและบ่อเลี้ยง
กุ้งกุลาดำ
ดูเอกสาร หน้าที่
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16

10 ขั้นตอนสำคัญของ การเตรียมบ่อ
การจัดการบ่อเลี้ยง การคัดเลือกลูกกุ้งคุณภาพ
การจัดการเมื่อพบกุ้งผิดปกติ
ดูเอกสาร หน้าที่

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
การคัดเลือกลูกกุ้งคุณภาพ
ดูเอกสาร หน้าที่
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24